Inhoudsopgave Privacybeleid NOMAXX Media Sites

 1. Introductie
  • Overzicht van het privacybeleid
  • Doel en toepassingsgebied
 2. Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Verzameling van Persoonsgegevens
  • Soorten verzamelde gegevens
  • Wijze van verzameling
 4. Gebruik van Persoonsgegevens
  • Doeleinden van gegevensverwerking
  • Wettelijke grondslagen
 5. Delen van Persoonsgegevens
  • Gegevensverstrekking aan derden
  • Beperkingen en waarborgen
 6. Opslag en Beveiliging van Gegevens
  • Opslaglocaties en -termijnen
  • Beveiligingsmaatregelen
 7. Rechten van Betrokkenen
  • Recht op inzage, correctie en verwijdering
  • Procedure voor uitoefening van rechten
 8. Specifieke Secties voor Media Merken
 9. Internationale Overdracht van Gegevens
  • Doorgifte buiten de EU/EER
  • Passende waarborgen
 10. Wijzigingen in Privacybeleid
  • Procedure voor updates
  • Notificatie van wijzigingen
 11. Overige Informatie
 12. Vragen of Klachten
  • Contactgegevens voor vragen/klachten
  • Recht om klacht in te dienen bij toezichthouder

1. Introductie

Welkom bij NOMAXX Media Sites

Het beschermen van uw privacy is voor ons van groot belang. Dit Privacybeleid biedt gedetailleerde informatie over hoe NOMAXX en haar gelieerde media merken persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, beheren en beschermen. We streven ernaar om transparant te zijn in onze dataverwerking en uw privacy te respecteren.

Toepassingsgebied van Dit Beleid

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen via onze media sites en gerelateerde diensten. Dit omvat informatie verzameld via onze websites, mobiele applicaties, en andere digitale platforms waarop dit beleid zichtbaar is. Het doel van dit beleid is om u te informeren over de soorten gegevens die we verzamelen, hoe deze worden gebruikt, en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

We begrijpen dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en verbinden ons ertoe deze met de grootste zorg en volgens de hoogste privacy- en beveiligingsstandaarden te behandelen. Dit privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Bereik van Onze Diensten

NOMAXX beheert een divers portfolio van media merken, elk met zijn eigen unieke inhoud en diensten. Dit beleid geldt overkoepelend voor al deze merken en platforms. Voor een volledige lijst van onze merken en meer specifieke informatie over hoe elk merk omgaat met persoonsgegevens, verwijzen we u naar onze merkenpagina op https://www.nomaxx.nl/merken-van-nomaxx/.

2. Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens van NOMAXX

NOMAXX neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens op al onze media sites en diensten. We vinden het belangrijk dat u weet wie verantwoordelijk is voor het beheer van uw gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen voor vragen of zorgen.

Communicatie en Support

Voor alle vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent uw persoonsgegevens, kunt u direct contact opnemen met ons via bovenstaande e-mailadres. Ons team is toegewijd om u te helpen en zal zo snel mogelijk reageren op uw verzoeken.

Privacyverantwoordelijke

NOMAXX heeft een privacyverantwoordelijke aangesteld om te zorgen voor de naleving van de privacywetgeving en dit beleid. Deze verantwoordelijke houdt toezicht op alle zaken gerelateerd aan de bescherming van persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over hoe wij uw gegevens verwerken of over uw privacyrechten, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze privacyverantwoordelijke via contact@nomaxx.nl.

Feedback en Suggesties

Wij waarderen uw feedback en suggesties over ons privacybeleid. Als u ideeën heeft over hoe we onze gegevensbescherming kunnen verbeteren, horen we dat graag. Neem contact met ons op via hetzelfde e-mailadres.

3. Verzameling van Persoonsgegevens

Soorten Verzamelde Gegevens

Bij NOMAXX erkennen we het belang van uw privacy en streven we ernaar om alleen de noodzakelijke persoonsgegevens te verzamelen. De soorten gegevens die we verzamelen kunnen variëren afhankelijk van de interactie die u heeft met onze media sites en kunnen onder andere het volgende omvatten:

Wijze van Verzameling

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

Doel van Gegevensverzameling

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met deze privacyverklaring zonder uw voorafgaande toestemming.

4. Gebruik van Persoonsgegevens

Doeleinden van Gegevensverwerking

Bij NOMAXX verwerken we persoonsgegevens voor diverse doeleinden, allen met het doel om onze dienstverlening te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen waarom we persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Wettelijke Grondslagen

Onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende wettelijke grondslagen, afhankelijk van de aard van de verwerking:

We streven ernaar om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot enkel wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en om uw privacy te allen tijde te respecteren.

5. Delen van Persoonsgegevens

Gegevensverstrekking aan Derden

Bij NOMAXX delen we uw persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk vereist is. Hieronder vallen enkele scenario’s waarin uw gegevens kunnen worden gedeeld:

In alle gevallen waarin wij uw gegevens delen met derden, zorgen wij ervoor dat er passende maatregelen zijn genomen om uw privacy te beschermen. Dit omvat het afdwingen van strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten met deze derde partijen.

Beperkingen en Waarborgen

Wij delen niet meer gegevens dan noodzakelijk en streven ernaar om de toegang tot uw gegevens door derden tot een minimum te beperken. Onze partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en deze alleen te gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid en de geldende wetgeving.

Wij zullen u altijd informeren over belangrijke wijzigingen in de manier waarop uw persoonsgegevens worden gedeeld. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensdeling, zoals voor direct marketing doeleinden.

6. Opslag en Beveiliging van Gegevens

Opslag van Persoonsgegevens

Bij NOMAXX nemen we de opslag van uw persoonsgegevens serieus. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers, en we gebruiken geavanceerde technologieën en procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. De opslagperiode van uw gegevens hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld:

We voeren regelmatige beoordelingen uit om ervoor te zorgen dat de opgeslagen gegevens nog steeds relevant en noodzakelijk zijn voor de beoogde doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. We hebben daarom uitgebreide technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, waaronder:

Datalekken en Incidentbeheer

Mocht er ondanks onze inspanningen een datalek plaatsvinden, dan zullen we onmiddellijk actie ondernemen om de schade te beperken en zullen we betrokken gebruikers en autoriteiten informeren conform de geldende regelgeving.

Internationale Gegevensoverdracht

In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de nodige waarborgen worden getroffen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen, conform de AVG en andere toepasselijke wetgeving.

7. Rechten van Betrokkenen

Als betrokkene heeft u onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. NOMAXX respecteert deze rechten volledig en streeft ernaar het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om ze uit te oefenen. Hier zijn uw belangrijkste rechten:

Recht op Inzage: U heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen u een kopie verstrekken van de verwerkte gegevens.

Recht op Rectificatie: Als u merkt dat de gegevens die wij van u hebben onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren.

Recht op Verwijdering: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, vooral als de verwerking niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op Beperking van Verwerking: U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist.

Recht op Overdraagbaarheid van Gegevens: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht op Bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name voor zover deze verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, waaronder profilering. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan stopzetten, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming: U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, als dit rechtsgevolgen voor u heeft of u anderszins aanzienlijk beïnvloedt.

Uitoefening van Uw Rechten

Om één van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via contact@nomaxx.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst verwerken. Deze termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken.

8. Specifieke Secties voor Media Merken

Bij NOMAXX beheren we verschillende media merken, elk met unieke kenmerken en doelgroepen. Hoewel dit algemene privacybeleid geldt voor al onze merken en platforms, kunnen er specifieke aspecten of praktijken zijn die uniek zijn voor bepaalde merken.

Toepassing op Verschillende Merken van NOMAXX

Overzicht van Merken

Voor een volledige lijst van de media merken onder NOMAXX en de specifieke privacydetails per merk, verwijzen wij u naar onze merkenpagina. Daar vindt u directe links naar de afzonderlijke privacyverklaringen en andere relevante informatie van elk merk.

Afstemming met Algemeen Beleid

Hoewel er specifieke richtlijnen kunnen zijn voor individuele merken, is ons algemene commitment aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens onveranderd en geldt dit voor alle merken binnen de NOMAXX groep.

9. Internationale Overdracht van Gegevens

In het kader van onze activiteiten kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan en verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan gebeuren in de volgende situaties:

Waarborgen voor Gegevensoverdracht

Om uw persoonsgegevens te beschermen bij overdracht buiten de EER, nemen we de volgende maatregelen:

Uw Rechten met betrekking tot Gegevensoverdracht

Wij begrijpen dat internationale gegevensoverdracht zorgen kan oproepen over uw privacy. U heeft te allen tijde het recht om informatie te vragen over de specifieke waarborgen die we gebruiken bij de overdracht van uw gegevens naar landen buiten de EER.

10. Wijzigingen in Privacybeleid

Dynamische Aanpassingen

Het privacybeleid van NOMAXX is een dynamisch document dat verandert naarmate onze diensten evolueren en als reactie op wijzigingen in de wetgeving, technologie en de markt. Om deze redenen behouden we ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd bij te werken.

Procedure voor Updates

Uw Verantwoordelijkheid

Notificatie van Wijzigingen

Feedback en Vragen

11. Overige Informatie

Gebruiksvoorwaarden en Cookie Statement

Naast dit privacybeleid hanteren wij ook Gebruiksvoorwaarden en een Cookie Statement voor onze media sites. Deze documenten vullen elkaar aan en zijn essentieel voor een volledig begrip van hoe wij met uw gegevens en uw interactie met onze diensten omgaan.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of zorgen over ons privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, of het Cookie Statement, kunt u contact met ons opnemen:

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het bieden van duidelijke en transparante informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of meer informatie wenst.

12. Vragen of Klachten

Contact opnemen bij Vragen

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, ons privacybeleid of andere privacy-gerelateerde zaken, dan staat ons team klaar om u te helpen. U kunt contact met ons opnemen via:

Wij streven ernaar om alle vragen en zorgen snel en adequaat te adresseren.

Klachtenprocedure

Mocht u niet tevreden zijn over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of hoe we uw vragen of zorgen hebben behandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij ons intern en/of bij de relevante toezichthouder op gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op Klacht bij Toezichthouder

Ons Commitment

Bij NOMAXX zetten we ons in voor de bescherming van uw privacy en het naleven van de geldende privacywetgeving. Wij nemen uw zorgen serieus en zijn toegewijd aan het oplossen van eventuele problemen op een eerlijke en transparante manier.

Laatste wijziging privacybeleid: 14 November 2023